Blokada: Luzhskiy rubezh, Pulkovskiy meredian 1974