Captain John Smith and Pocahontas 1953

Captain John Smith and Pocahontas movie posters on Amazon: Captain John Smith and Pocahontas Blu-Ray's and DVD's on Amazon: