Jade Dynasty2019

Synopsis:

Upcoming wuxia film based on the novel of the same name.

Directed by:Ching Siu-Tung
Written by:Shen Jie
Release date:2019-09-13
Cast:
Sean Xiao
Sean Xiao
Zhang Xiaofan 
Li Qin
Li Qin
Lu Xueqi 
Meng Mei Qi
Meng Mei Qi
Bi Yao 
Tang Yixin
Tang Yixin
Tian Ling'er