Sai yau gei: Dai yat baak ling yat wui ji - Yut gwong bou haap 1995