Hitoshi Matsumoto

R100
Saya-zamurai
Shinboru
Dai-Nipponjin