"Batalyony prosyat ognya" 1985

Synopsis:

A story of a several days of intense fighting on the Eastern Front during one of the Soviet offensives in WWII.

Directed by: Vladimir Chebotaryov & Aleksandr Bogolyubov
Written by: Yuri Bondarev & Aleksandr Bogolyubov
Release date: 1985-02-18
Runtime: 285 minutes
Cast:
Aleksandr Zbruev
Aleksandr Zbruev
Capt. Boris Yermakov 
Vadim Spiridonov
Vadim Spiridonov
Col. Vladimir Iverzev 
Oleg Efremov
Oleg Efremov
Col. Vasili Gulaev 
Aleksandr Galibin
Aleksandr Galibin
Lt. Seryozha Kondratyev 
Igor Sklyar
Igor Sklyar
Sgt. Zhora Vitkovsky 
Gennadi Frolov
Gennadi Frolov
Col. Evgeni Alekseev