"Skippy" 1967

"Skippy" movie posters on Amazon: "Skippy" Blu-Ray's and DVD's on Amazon: