"Svaty" 2008

Synopsis:

Parents go on vacation, and daughter is left to the care of grandparents. Father's parents from a city, mother's parents from a village - and this means a hot opposition.

Cast:
Fyodor Dobronravov
Fyodor Dobronravov
Ivan Stepanovich 
Tatyana Kravchenko
Tatyana Kravchenko
Valentina Petrovna 
Anna Polishchyk
Anna Polishchyk
 
Lyudmila Artemeva
Lyudmila Artemeva
Olga Nikolaevna 
Anna Koshmal
Anna Koshmal
Zhenya