Ezio Tarantelli

Ezio Tarantelli was an Italian illustrator mostly known for his Spaghetti western artwork.

This page displays our archive of 105 movie posters made by Ezio Tarantelli.