Ezio Tarantelli

Ezio Tarantelli signature

Ezio Tarantelli was an Italian illustrator mostly known for his Spaghetti western artwork.

This page displays our archive of 105 movie posters made by Ezio Tarantelli.