Ichigo mashimaro: Orijinaru bideo animêshon - Keshiki. 2007